TRUE CONTENT’S PERSONDATA POLITIK

True Content indhenter, registrerer og behandler personoplysninger, som et led af vores virksomhed, og er derved dataansvarlig og pligtig til at oplyse, hvilke oplysninger vi indsamler og registrerer hos os, og hvordan disse oplysninger behandles. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger i det omfang, det er sagligt, proportionelt og nødvendigt.

Hvilke personoplysninger registreres og behandles:

Vi behandler følgende typer oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, ansættelsesforhold, lønoplysninger, CV etc.
 • Følsomme oplysninger: fagforeningsoplysninger, helbredsoplysninger
 • CPR nummer
 • Straffeoplysninger

Hvorfor registrere og behandler vi personoplysninger:

Personoplysningerne behandles primært af hensyn til ansættelsesforhold, forpligtelser overfor offentlige myndigheder, forsikring af hovedfunktioner på vores produktioner, samt håndtering af vores IP-rettigheder med hensyn til finansiering og distribution af vores produktioner samt erhvervede distributionsrettigheder.

Hvad er rettighedsgrundlaget for vores registrering og behandling:

Almindelige personoplysninger: databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a – c, og evt. litra f.

Følsomme personoplysninger: databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og b og evt. litra f., jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2.

CPR nr.: Databeskyttelseslovens §11, stk. 2 jf. databeskyttelsesforordningen artikel 7.

Straffeoplysninger: Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling, hvis:

 • der er givet særskilt samtykke, eller
 • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, eller
 • behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
 • Såfremt der er tale om almindelige personoplysninger eller CPR nummer, hvis det på baggrund af interesseafvejningsreglen skønnes at det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse, med mindre det strider imod den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder, og
 • Oplysninger om strafbare forhold behandles kun, såfremt den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Videregivelse til 3. mand

Som led i vores behandling af personoplysninger kan det være nødvendigt at videregive oplysningerne til andre, f. eks domstolene, advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelses-forordningen og databeskyttelsesloven.

 

Periode for opbevaring:

Personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter at kontraktforholdet er ophørt. Dette kan dog fraviges på baggrund af en konkret vurdering, således at oplysninger slettes på et tidligere eller et senere tidspunkt, hvis der er saglige grunde hertil.

Den registreredes rettigheder:

Man har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af personoplysninger. Hvis man vil gøre brug af disse rettigheder, skal man kontakte os.

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret), hvilket giver ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler.
 • Ret til berigtigelse (rettelse), hvilket giver ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet eller ufuldstændige oplysninger suppleret.
 • Ret til sletning, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis samtykket hviler på samtykke, kan man til enhver tid trække det tilbage. Det ændrer ikke på lovligheden af behandlingen af personoplysningerne før tidspunktet for tilbagetrækning.
 • Ret til begrænsning af behandling, såfremt der er uenighed om grundlaget for behandlingen eller oplysningernes rigtighed, så kan behandlingen begrænses, bortset fra opbevaring, til kun at kunne ske ved samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse, mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), i visse tilfælde har man ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet mv.

Man har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger.

Datatilsynet kan kontaktes her: Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, Tlf.: 33 19 32 00, E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Kontakt til Dataansvarlige:

True Content Entertainment ApS/True Content Production ApS/True Content Distribution ApS

Nørrebrogade 45, 4TH, 2200 København N

Tlf.: +45 4292 5142

E-mail: accounts@truecontententertainment.com

 

CVR: True Content Entertainment: 36501790, True Content Production: 40181253, True Content Distribution: 36073128
© True Content Entertainment 2022